Komunikat nadzwyczajny II Konwentu Narodowego Polski

 

 

 

Szanowni Członkowie i Sympatycy Wrocławskiego Komitetu Patriotycznego,

Drodzy Patrioci,

 

W sobotę 17. grudnia 2011 roku w Poznaniu, zebrał się i obradował;

II KONWENT NARODOWY POLSKI

W obradach uczestniczyła również delegacja Wrocławskiego Komitetu Patriotycznego. Poszerzone grono Delegatów dokonało wyboru nowego Zarządu Konwentu i nowej Rady Przedstawicieli. Mamy przed sobą kolejny Okres Konwentowy, który należy wypełnić pracą i działaniami, które będą stymulować dalszą konsolidację środowisk narodowo-patriotycznych.

W tym miejscu tradycyjnie już ponawiam swoją prośbę o aktywne włączanie się w pracę na rzecz Konwentu Narodowego i aplikowanie do zespołów tematycznych, które tworzone są na zapleczu działań organizacyjnych. Wszyscy, którzy chcieliby zaangażować się w tak potrzebne naszej Ojczyźnie wysiłki, proszeni są o kontakt;

konwent-narodowy-polski@o2.pl

 

Marek Delimat

Grupa Inicjatywna

Wrocławskiego Komitetu Patriotycznego

************************

Poznań, 17.12.2011.

Komunikat nadzwyczajny nr 1/17/12/2011

 

Drodzy Polacy !!!

 

W dniu 17 grudnia 2011 roku w Poznaniu, zebrał się i obradował:

 

II KONWENT NARODOWY POLSKI

 

Delegaci w głosowaniu jawnym wyłonili Przewodniczącego Konwentu, którym został:

Pan Jan Krzanowski

oraz Radę Przedstawicieli w składzie:

 

Pan  Jacek Kwiatkowski– Okręg Zachodnio-Pomorski

Pan  Jerzy Truchlewski– Okręg Pomorski

Pani  Danuta Ragin– Okręg Warmińsko-Mazurski

Pan  Bohdan Poręba– Okręg Podlaski

Pan  Zbigniew Schröder– Okręg Kujawsko-Pomorski

Pan  Zdzisław Jankowski– Okręg Wielkopolski

Pan  Dariusz Kosiur– Okręg Mazowiecki

Pani  Teresa Adamska– Okręg Łódzki

Pan  Stanisław Baj– Okręg Dolnośląski

 

Zarząd II Konwentu Narodowego Polski rozpoczyna pracę z dniem powołania. Informacja o jego ukonstytuowaniu powinna dotrzeć do Polaków w kraju i na obczyźnie, dlatego zwracamy się do wszystkich o powszechne rozpropagowanie tej informacji wszystkimi dostępnymi sobie metodami.

Jednocześnie apelujemy do wszystkich Polaków o aktywne włączanie się w działania na rzecz Konwentu jako przedstawicielstwa wyłonionego przez środowiska Narodu Polskiego.

 

Prawidła i główny cel

Konwentu Narodowego Polski

 

1.      Przybyli na spotkanie Delegaci ugrupowań patriotyczno-narodowych powołują Przewodniczącego Konwentu i wybierają Radę Przedstawicieli. Przewodniczący prowadzi obrady Konwentu i kieruje jego pracami do następnego posiedzenia. Termin kolejnego Konwentu wyznacza Przewodniczący Konwentu na wniosek Rady Przedstawicieli. Przyjmuje się, że zwyczajne posiedzenia kolejnych Konwentów odbywać się będą w odstępach półtoramiesięcznych a sesje nadzwyczajne zależeć będą od bieżących potrzeb organizacyjnych i rozwoju sytuacji w Polsce.

2.  Do obowiązków Przewodniczącego Konwentu i Członków Rady Przedstawicieli będą należały: czuwanie nad poprawną realizacją zgłoszonych i przyjętych przez Delegatów na Konwent uchwał oraz budowa bazy społecznego poparcia dla działań Konwentu. Członkowie Rady Przedstawicieli są, w przerwach miedzy Konwentami, terenowymi reprezentantami Konwentu i odpowiadają za postęp planowych działań i nawiązywanie współpracy z lokalnymi środowiskami patriotyczno-narodowymi. Ich pracą kieruje Przewodniczący Konwentu.

3.     Delegaci na Konwent stanowią podstawę jego reprezentacji patriotycznej. Ich głosy, zawsze w głosowaniu jawnym, decydują o wyborze władz Konwentu oraz kierunku i szybkości postępów w realizacji wytyczonych celów. W przerwach miedzy kolejnymi posiedzeniami Delegaci pełnią rolę Rzeczników Konwentowych.Do ich zadań należy propagowanie idei i działalności Konwentu Narodowego Polski w kraju i poza jego granicami oraz rozpoznawanie możliwości pozyskania nowych środowisk i osób o nastawieniu patriotyczno-narodowym dla budowy Siły Polskiej. Ich pracę koordynują Członkowie Rady Przedstawicieli.

4. Zarówno kadencja Przewodniczącego Konwentu, jak i Rady Przedstawicieli trwa do zakończenia Okresu Konwentowego, a więc do posiedzenia kolejnego Konwentu, gdzie, po sprawozdaniu z działalności w powierzonym Okresie Konwentowym, dokonywana jest ocenia ich pracy przez Delegatów na Konwent i odbywa się głosowanie nad przedłużeniem kadencji lub wybór nowego Przewodniczącego Konwentu oraz wymiana całości lub części członków Rady Przedstawicieli.

5.   W związku z zakładanym przyrostem ilościowym środowisk i ugrupowań patriotycznych, angażujących się w pracę Konwentu, zakłada się konieczność bieżącego poszerzania składu Rady Przedstawicieli. Kandydatury nowych Członków winny być zgłaszane do Przewodniczącego Konwentu, a oficjalny ich wybór do Rady,po akceptacji przez Delegatów na Konwent, odbywać się będzie na kolejnym, najbliższym posiedzeniu Konwentu.

6.  Głównym celem kolejnych Konwentów jest wypracowanie formuły i przygotowanie Kongresu Patriotycznego, który winien być dopełnieniem pierwszego etapu działań samoorganizacji Narodu Polskiego i podsumowaniem dotychczasowych prac związanych z programowaniem metod odzyskania i naprawy Państwa Polskiego. Zakłada się, że Kongres Patriotyczny powinien się odbyć nie później niż po odbyciu 6-ciu Konwentów Narodowych Polski, a jeśli stan organizacyjny i dorobek programowy pozwoli na to, a także gdyby to wynikało z pilnej sytuacji wewnątrzpaństwowej, czy międzynarodowej, to Kongres Patriotyczny może się odbyć wcześniej.

7.  Z uwagi na konieczność aktywizacji nowych ośrodków patriotyczno-narodowych, kolejne Konwenty odbywać się będą w różnych miejscach Polski, a ich organizacja będzie dodatkową okazją dla lokalnych środowisk do nawiązania jeszcze ściślejszej współpracy i konsolidacji organizacyjnej.

8.     Najważniejsze ustalenia kolejnych Posiedzeń Konwentów będą ogłaszane w formie Komunikatów nadzwyczajnych a informacje z przebiegu prac w Okresach Konwentowych w formie Komunikatów zwyczajnych.

Treści szczególnego znaczenia dla Polski będą przekazywane w formie Apeli do Narodu Polskiego.

9.   Zakładając spodziewaną blokadę mediów oficjalnego nurtu, związanych z „paktem okrągłego stołu” postuluje się oddanie do dyspozycji Konwentu wszystkich dostępnych środowiskom patriotyczno-narodowym środków przekazu, tak, aby informacje związane z jego działalnością ukazywały się w nich w sposób skoordynowany i były objęte priorytetem ekspozycji. Ponadto należy tworzyć lokalne sieci dystrybucji ulotek, które znacząco zwiększą nasze możliwości dotarcia do społeczności polskiej, zagubionej w swoich osądach i rozeznawaniu bieżącej sytuacji politycznej Narodu i Państwa Polskiego.

Przewodniczący

II Konwentu Narodowego Polski

Jan Krzanowski

 

http://www.wroclawskikomitet.pl/komitet/ogloszenia/item/834-komunikat-nadzwyczajny-ii-konwentu-narodowego-polski

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s