Do Braci Rosjan – W odpowiedzi na Apel, jaki do polskich narodowców wystosowało „Russkoje Impierskoje Dwiżienije”

orzeł KNP

BRACIA ROSJANIE,

Świat, w którym Katolicka Polska, jako ostoja chrześcijańskich wartości, które ukształtowały w ciągu wieków Cywilizację Europejską, kilkakrotnie padała pastwą wrogich Jej istnieniu, państw, na naszych oczach chyli się ku upadkowi. Do grupy nieprzyjaznych Polakom krajów, od czasów Katarzyny Wielkiej, należała zawsze Rosja – najpierw Carska a później Radziecka – odgrywając w niej decydującą, negatywną rolę. Jeżeli zatem, chcielibyśmy określić cele polityki państwa rosyjskiego wobec Polski na przestrzeni ostatnich dwóch wieków, to była to polityka prowadząca do całkowitej anihilacji Polski, bądź nadania okupowanym Ziemiom Polskim, w coraz bardziej okrojonym terytorium, pozorów autonomii.

Nie możemy jednak nie dostrzegać tego, że Rosjanie za krótkowzroczną politykę swojego państwa; za sposób, w jaki potraktowali Katolicką Polskę, zapłacili w czasie bolszewickiej rewolucji ogromną cenę, i podobnie, jak okupowani od zakończenia II wojny, Polacy, płacili ją także przez cały okres komunistycznego terroru.

Mimo tych wielkich, wspólnych także cierpień, u progu XXI wieku przychodzi nam stwierdzić, że zbrodniczy system, który zawładnął Narodami Polskim i Rosyjskim, wcale nie utracił nad Nimi kontroli, a jedynie przedzierzgnął się, w wyniku tzw. „kolorowych rewolucji” – jakimi były, zarówno Pierestrojka, jak i Solidarność – w totalitaryzm jeszcze bardziej powszechny, i jeszcze bardziej antynarodowy – zorganizował się w „państwa”, które działają wbrew obydwu narodom i ich interesom; które tworzą prawa i systemy gospodarcze prowadzące do ich stopniowej eksterminacji.

Jako Narody Polski i Rosyjski, znaleźliśmy się więc w sytuacji niemal całkowitego braku wpływu na to, co czynią, powołujące się na Nasz Głos i Wolę, zaprowadzone w naszych krajach administracje okupacyjne.

Oczywiście, obecny ustrój, podobnie jak jego poprzednia forma, jest w stanie z łatwością powołać dla swoich celów dowolne środowisko „narodowe” czy „patriotyczne” (np. операция „Трест”), które, z jednej strony będzie pacyfikować autentyczne ruchy narodowe, a z drugiej, posłuży za instrument do identyfikacji i neutralizacji prawdziwych liderów takich ruchów, umożliwiając wprowadzenie i wykreowanie, na ich miejsce, zadaniowanych ludzi systemu.

W takich oto realiach przychodzi nam dzisiaj działać; nam w Polsce i wam w Rosji; nam Polakom i wam Rosjanom.

Wydaje się również, że dążący za wszelką cenę do utrzymania się przy władzy i uniknięcia odpowiedzialności, nowy konglomerat totalitarny, wymyślony i realizowany przez potomków bolszewickich zbrodniarzy, będzie robił wszystko, aby podsycać nienawiść i antagonizmy między Narodami Polskim i Rosyjskim. Prowokacji zatem, i wzajemnie wrogich aktów, realizowanych przez, obydwa „organizmy państwowe”, należy się spodziewać coraz więcej – i temu, ani wy, Rosjanie, ani my, Polacy, nie możemy ulegać – nie możemy dać się znowu wciągnąć we wzajemne walki, które nas w przeszłości wyniszczały a dzisiaj mogą doprowadzić do całkowitego unicestwienia dwóch Wielkich Narodów Słowiańskich i świata wartości chrześcijańskich, który tworzyliśmy i wspólnie wyznajemy.

W takim właśnie wymiarze, prowokacji i wzniecania antagonizmów między naszymi narodami, należy widzieć ostatnie wydarzenia w Polsce, do których doszło podczas Marszu Niepodległości w Warszawie – spalona budka wartownika i race wrzucone na teren wokół Rosyjskiej Ambasady – podobną akcję zrealizowano również, już następnego dnia, w Moskwie, obrzucając racami otoczenie Polskiej Ambasady. Jako odpowiedź „rosyjskich nacjonalistów”, pojawiły się również hasła i niewybredne groźby, wprost odwołujące się do kolejnych rozbiorów Polski i rosyjskiej niewoli Polaków, które były szeroko nagłaśniane przez polskojęzyczne media.

Nie ulega dla nas wątpliwości, że rozsądek i realna ocena obecnej sytuacji, winny skłaniać Narody Polski i Rosyjski do ścisłej współpracy i zjednoczenia przeciwko zagrożeniom, i wrogim działaniom, narzucanego nam, antyludzkiego systemu. Jest to wielkie zadanie dla Patriotów Polskich i Patriotów Rosyjskich; prawdziwe wezwanie dla ich mądrości i dojrzałej, dalekosiężnej myśli politycznej, jaką już dzisiaj powinni tworzyć i wspólnie rozwijać.

Co się zaś tyczy apelu o zapomnienie krzywd, jakie Polska i Naród Polski doznały od Rosji Carskiej i Radzieckiej, to jest to poza możliwościami jakiejkolwiek organizacji politycznej czy religijnej oraz jakiegokolwiek ukazu, podobnie, jak mnożone w ostatnich latach, akty wybaczania wszystkim dookoła za cudze zbrodnie, podejmowane w imieniu Polaków i zamiast Polaków. Na to przyjdzie czas, gdy Narody Polski i Rosyjski odzyskają wolność, gdyż, zarówno prawdziwe wybaczenie, jak i prawdziwa skrucha, są domeną Wolnych Narodów a nie mieszkańców terytoriów okupowanych.

Apel rosyjskiej organizacji, wystosowany do środowisk i organizacji narodowych w Polsce, przyjmujemy jako gotowość do przyszłej współpracy, do współdziałania na równych, chrześcijańskich zasadach praw i obowiązków wobec Narodów Polskiego i Rosyjskiego, od której nie będziemy się uchylać.

Zdaniem wielu Polskich Patriotów i środowisk narodowych, współpraca taka, gdyby do niej doszło, może okazać się kluczem do wolności również dla innych Narodów Słowiańskich.

Wrocław, 15 listopada 2013.

KONWENT NARODOWY POLSKI

**********

orzeł KNP

БРАТЬЯ РУССКИЕ,

Мир, в котором Католическая Польша, как оплот христианских ценностей, которые складывали на протяжении веков Европейскую Цивилизацию, неоднократно становилась жертвами враждебных её существованию государств, на наших глазах находится в упадке.

В группу стран, враждебных к полякам, со времен Екатерины Великой, всегда входила Россия, играя решающую негативную роль. Поэтому, если определить цели политики России по отношению к полякам в течение последних двух веков, это была политика, ведущая к полному уничтожению Польши, или приданию оккупированным польским землям все более и более окраинной территории, подобия автономии.

Тем не менее, мы не можем игнорировать тот факт, что русские, из-за близорукой политике своей страны, за то, как они относились к католической Польши, заплатили во время большевистской революции огромную цену, и так же, как оккупированные с конца Второй мировой войны поляки, платили за весь период коммунистического террора.

Несмотря на эти большие общие страдания, на пороге двадцать первого века нам придется утверждать, что преступная система, которая завладела польским и русским народами, вовсе не утеряла контроль над ними, но только переродилась в результате т.н. «цветных революций» – какими были как перестройка, так и «Солидарность» в даже более широкий тоталитаризм, и еще более антинациональный – была организована в «государства», действующие вопреки интересам обеих народов, которые создают права и экономику, ведущие к их постепенному уничтожению.

Как польский, так и русский народы, мы почти не имеем влияния на то, что они делают, наш Голос и Воля провозглашают, что администрации наших стран открыто оккупационные.

Конечно, нынешний строй, как и его предыдущая форма, легко может найти для своих целей любого из «националистической» или «патриотической» среды (например, операция «Трест»), которые, с одной стороны, будет успокаивать подлинные национальные движения, а с другой, будут использоваться в качестве инструмента для выявления и нейтрализации реальных лидеров таких движений, что позволит внедрять и создавать на их месте агентов системы.

Вот в таких реалиях и приходит к нам сегодня работать; нам в Польше и вам в России; нам, полякам, и вам, русским.

Представляется также, что стремясь во что бы остаться у власти и избежать ответственности, новый тоталитарный конгломерат, разработанный и внедренный потомками большевистских преступников, сделает все, чтобы подстрекать к ненависти и антагонизму между поляками и русскими.

Следовательно, провокаций и взаимно враждебных актов, осуществляемых через «органы государственной власти», следует ожидать все больше и больше, ни вы, русские, ни мы, поляки, не должны дать снова втянуть нас во взаимную борьбу, которая была в прошлом, но которая сегодня может привести к полному уничтожению двух Великих славянских народов и мира христианских ценностей, который мы совместно исповедуем.

Именно в таком измерении, провокаций и разжигания противоречий между нашими народами, следует рассматривать последние события в Польше, которые произошли во время Марша Независимости в Варшаве – сгорела будка охранника и брошены петарды на территорию вокруг посольства РФ, также осуществлена подобная акция, уже на следующий день, в Москве были брошены петарды на территорию вокруг польского посольства. В ответ у «русских националистов» появились лозунги и угрозы очередного раздела Польши и русского плена поляков.

Нет никаких сомнений в том, что здравый смысл и реальная оценка сложившейся ситуации должны побудить польский и русский народы тесно сотрудничать и объединяться против угроз и враждебных действий, диктуемых  нам бесчеловечной системой. Это большая задача для польских и русских патриотов, истинный призыв к их мудрости и зрелости, политической мысли, которую мы уже сейчас должны создавать и совместно развивать.

Что касается призыва к забвение обид, которые Польша и польский народ понесли от России, это не под силу ни одной политической или религиозной организации, и любого указа, как и возросшие в последние годы акты прощения за чужие преступления, предпринятые от имени польского народа, и вместо поляков. На это будет время, когда польский и русский народы обретут свободу, потому что истинное прощение и истинное раскаяние являются прерогативой свободных народов, а не жителей оккупированных территорий.

Обращение русской организации к националистическим организациям в Польше мы принимаем как готовность будущего сотрудничества, взаимодействия на равных, христианских принципах, прав и обязанностей в отношении русского и польского народов, от которого мы не будем уклоняться.

По мнению многих польских патриотов и среди националистов, такое сотрудничество, если оно состоится, может быть ключом к свободе и для других славянских народов .

Вроцлав, 15 ноября 2013.

КОНВЕНТ ПОЛЬСКОГО НАРОДА

6 uwag do wpisu “Do Braci Rosjan – W odpowiedzi na Apel, jaki do polskich narodowców wystosowało „Russkoje Impierskoje Dwiżienije”

 1. „RUSSKOJE IMPIERSKOJE DWIŻIENIJE” DO POLSKICH NARODOWCÓW !!!

  Image and video hosting by TinyPic

  „UBOLEWAMY, ŻE POLACY, DO TEJ PORY, TRAKTUJĄ NAS JAK WROGÓW I ŁĄCZĄ ROSJAN Z KOMUNISTAMI A ROSJĘ ZE ZWIĄZKIEM SOWIECKIM” !!!

  W związku z antyrosyjskimi akcjami na Marszu Niepodległości, który odbył się 11 listopada w Warszawie „Russkoje Impierskoje Dwiżienije” przygotowało specjalne orędzie do polskich narodowców – organizatorów i uczestników tej imprezy.

  List w językach: polskim, angielskim i rosyjskim, został wysłany do następujących organizacji:

  – Obóz Narodowo-Radykalny
  – Młodzież Wszechpolska
  – Ruch Narodowy – Samoobrona
  – Liga Polskich Rodzin
  – Narodzenie Odrodzenie Polski
  – Konfederacja Polski Niepodległej
  – Organizacja Monarchistów Polskich
  – Komitet Organizacyjny „Marsz Niepodległości 11 listopada”
  i inni prawicowi politycy i działacze

  Poniżej jest zamieszczony tekst orędzia w języku rosyjskim:

  Rosyjscy narodowcy uważnie śledzą opór białej Europy i witają go solidaryzując się z odrodzeniem i wzrostem ducha narodowego Europejczyków, wyrażającego się także w manifestacjach i innych politycznych akcjach narodowych i ultraprawicowych takich jak „Marsz Niepodległości” w Warszawie. Ale jesteśmy zaniepokojeni antyrosyjskimi prowokacjami, które miały miejsce podczas „Marszu Niepodległości” w dniu 11 listopada. Ubolewamy, że Polacy, do tej pory, traktują nas jak wrogów i łączą Rosjan z komunistami a Rosję ze Związkiem Sowieckim.

  Narodowcy w Rosji walczą dzisiaj o utworzenie rosyjskiego państwa narodowego a Rosjanie nie dążą do podbicia Polski albo kogokolwiek innego. Wprost przeciwnie, my mamy dzisiaj wspólnych wrogów, a jest to syjonistyczny i islamski globalizm. Dążą one do ujarzmienia naszych narodów, do zniszczenia tradycyjnych kulturalnych i religijnych wartości i zasiedlenia naszych krajów azjatyckimi emigrantami. Te siły chcą zderzyć nas wzajemnie i zniszczyć najsilniejsze i najtwardsze słowiańskie warownie chrześcijaństwa, katolicką Polskę i prawosławną Rosję.

  Dlatego wzywamy polskich narodowców do zapomnienia o historycznych sprzecznościach i starych konfliktach, do rezygnacji z antyrosyjskiej i rusofobicznej retoryki i pomyśleniu o wspólnej współpracy i walce o wspólne cele. Na manifestacji rosyjskich narodowców w Moskwie 4 listopada, polscy działacze już wystąpili z hasłami rosyjsko-polskiej przyjaźni.

  WZYWAMY WAS DO PÓJŚCIA ZA ICH PRZYKŁADEM!

  Russkoje Impierskoje Dwiżienije (Ruski Ruch Monarchistyczny) (rosyjska organizacja narodowa)

  Rosja, Sankt-Petersburg 12.11.2013

  http://redakcjapartyzant.wordpress.com/2013/11/14/russkoje-impierskoje-dwizienije-do-polskich-narodowcow/#more-1268

 2. Pingback: Do Braci Rosjan – W odpowiedzi na Apel, jaki do polskich narodowców wystosowało „Russkoje Impierskoje Dwiżienije” | forumemjot

 3. Pingback: Do Braci Rosjan – W odpowiedzi na Apel, jaki do polskich narodowców wystosowało „Russkoje Impierskoje Dwiżienije” « Dziennik gajowego Maruchy

 4. Cały czas spotykam sympatycznych Rosjan , też za granicą , pytanie ? komu ta nienawiść służy ? Ja znam odpowiedź ! Każdy na swoim ” grzbiecie ” musi się przekonać ! Chyba , że jest inteligentny ! Wspólne cele naszych wrogów jednoczą , a nas ….. boli du….pa i nie przestanie póki nie zmądrzejemy !

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s