USOPAŁ o wydarzeniach na Ukrainie

jan kobylański i antypolonizm

“PAMIĘTAJMY, że NAJWAŻNIEJSZYM jest, ABYŚMY WSZYSCY SZLI DO WYBORÓW i GŁOSOWALI tylko na KANDYDATÓW SPRAWDZONYCH, nie DOPUSZCZAJĄC do JAKIEJKOLWIEK WŁADZY tej POSTKOMUNISTYCZNEJ BANDY RODEM z MAGDALENKI, OKRĄGŁEGO STOŁU i ŻYDOKOMUNISTYCZNYCH ORGANIZACJI ANTYPOLSKICH, które są DZISIAJ w RZĄDZIE i „POLSKIM” PARLAMENCIE” !!!

*****

Drodzy Rodacy,

            Zwracamy się do Państwa po raz kolejny w kwestii niezwykle ważnej dla naszego Narodu Polskiego, jak i wielu innych narodów europejskich, którym w przeszłości w bandycki sposób odbrano ojczyste ziemie. To kolejne stanowisko USOPAŁ po wydanym już „Oświadczeniu USOPAŁ w sprawie Ukrainy” z dnia 7 marca 2014 roku.

W ostatnich tygodniach tak w mediach polskich, jak i europejskich, nie milkną opinie na temat wydarzeń na Ukrainie, w związku z tym pojawił się też temat wyswobodzenia ziem zrabowanych przemocą wielu narodom europejskim w ostatnim 200-leciu przez różne mocarstwa (podobnie działo się również w Afryce i Azji), jednakże dziś główną poruszaną przez nas kwestią będzie Ukraina.

Dla lepszego zorientowania się w temacie, przytoczymy Państwu fragmenty kilku publikacji, aby tym samym przybliżyć historyczne tło i uświadomić prawo Narodu Polskiego do żądania odzyskania swoich ziem na Kresach, przede wszystkim Lwowa i Wołynia. Terytoria te przez setki lat były częścią Polski. Tam rozwijało się rolnictwo oraz działały prężne, tętniące polskością, ośrodki polskiej kultury i oświaty. Stamtąd wywodzi się duża część polskiej literatury, malarstwa. Ogromny wkład w rozwój oświaty miał Kościół Katolicki, a zwłaszcza zakon jezuitów, który zajmował się edukacją stojącą na bardzo wysokim poziomie. Ośrodki naukowe w Poznaniu, Lwowie i innych miastach były wówczas wzorem dla całego szkolnictwa na Kresach.

 

Tak naprawdę to nikt nie wie, czego chce

romualddrohomireckidom@wp.pl

Społeczeństwo ukraińskie nie posiada żadnej jednolitej narodowości dlatego, że czystej narodowości ukraińskiej nie ma.

Z tego powodu każdy chce czego innego, ale dokładnie nikt nie wie czego. Dopóki nie skrystalizuje się jednolita grupa utożsamiająca się z nazwą Ukraniec – Ukraińcy, nie będzie tam spokoju, a to może trwać nawet sto lat.

Koncepcja Polski sprzed 11 listopada 1918 roku:

mapa dmowskiego.

Dmowski i jego Obóz

Polska 1919 wg Romana Dmowskiego.

            Na mapie pokazana jest linia Dmowskiego żądana na konferencji pokojowej w Wersalu w 1919 roku przez członków polskiej delegacji: Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Antoniego Abrahama i Tomasza Rogalę. Według Dmowskiego Polska powinna być jednolita narodowo. Chciał Polski, która byłaby własnością i siedzibą narodową narodu polskiego. Obóz Dmowskiego troszczył się o każdą grupę Polaków.

Naród Polski powinien być gospodarzem u siebie. Obóz Dmowskiego uważał, że Polska, przy tolerancji wobec mniejszości wyznaniowych i narodowych, powinna być narodem i państwem katolickim. Chciał osiągnąć maksymalne terytorium Polski przedrozbiorowej. Chciał Polski zjednoczonej z trzech zaborów, odzyskania wszystkiego, co przez zabory zostało Polsce zabrane. Chciał Polski terytorialnie wielkiej – od morza do gór, niezależnej od żadnego innego państwa czy narodu.

„Stowarzyszenie Niepokalanej i Wniebowziętej Marii Królowej Polski”

http://www.smkp.pl

 „Piotr Szubarczyk – Kalendarz polski codzienny:

18 marca 1921r. Traktat ryski”

Posted by Włodek Kuliński – Wirtualna Polonia w dniu 2014-03-18

.

18 marca 1921

 .

18 marca 1921. Foto: Polska po traktacie ryskim i włączeniu Wileńszczyzny. Żółta linia na mapie II RP pokazuje granicę II rozbioru Rzeczypospolitej z roku 1793. Odrodzona Rzeczpospolita nie wróciła na swoje wschodnie Kresy, odzyskaliśmy jedynie niewielkie skrawki terytorium, zabranego przez Rosję w I rozbiorze. Gdyby podobne linie nałożyć na współczesną mapę Polski, okazałoby się, że wszystkie trzy zabory rosyjskie zostały w Jałcie i w Poczdamie „zatwierdzone” przez naszych aliantów! (od red. Polska została oddana pod nową okupację sowiecką – to była znowu zdrada Narodu Polskiego!).

Traktat ryski

Podpisany w Rydze traktat graniczny polsko-bolszewicki był najważniejszą międzynarodową umową odrodzonej Rzeczypospolitej, choć nikt z tego traktatu nie był zadowolony. Wschodnia granica Polski daleko odbiegała od linii granicznej Rzeczypospolitej sprzed I rozbioru. Na terenie Bolszewii zostały tysiące Polaków, którzy pod koniec lat 30. będą poddani ludobójczej „operacji polskiej” na rozkaz Stalina. Nowa granica rozdzielała także tereny zamieszkiwane przez Ukraińców i Białorusinów, co przysporzy II RP wielu problemów. Polska nie była ani federacją, ani państwem etnicznym. Do tego bolszewicka zaborczość i perspektywa niemiecko-sowieckiego porozumienia ponad głowami Polaków, które stanie się faktem w roku 1939.

Mimo wszystko, traktat ryski trzeba uznać za polski sukces militarny i dyplomatyczny. Podpisano go dzień po uchwaleniu przez Zgromadzenie Narodowe konstytucji marcowej. To były dwa najważniejsze dni w historii Polski roku 1921. 18 marca na uroczystym posiedzeniu trzech delegacji (polskiej, rosyjsko-bolszewickiej i ukraińsko-bolszewickiej) minister Jan Dąbski a ze strony bolszewickiej Adolf Joffe odczytali i podpisali 3 wersje językowe traktatu: polską, rosyjską i ukraińską. 15 kwietnia Sejm RP zatwierdził ustalenia traktatowe, a następnego dnia naczelnik państwa Józef Piłsudski ratyfikował je w imieniu Rzeczypospolitej. (ITD.)

W 1939 roku sowieci w porozumieniu z Hitlerem w zdradziecki i bandycki sposób napadli na Polskę, a zamieszkujący Kresy Polacy – zwłaszcza z terenów Lwowa i Wołynia poddani zostali masowym represjom, bestialskim mordom, a także całymi rodzinami, stanowiącymi setki tysięcy polskich obywateli wywożeni byli bydlęcymi wagonami na Sybir i stepy Kazachstanu.

Wszystkim znana jest też historia ludobójstwa w Katyniu, gdzie bolszewicy ręka w rękę z żydokomuną wymordowali ponad 20 tys. polskich oficerów i inteligencji.

Tragedia narodu polskiego na Kresach jeszcze raz się powtórzyła, gdy hitlerowskie Niemcy zaczęły wojnę z Rosją. Polskie Kresy, jak również duża część Rosji, znalazły się pod okupacją hitlerowską na kolejnych kilka lat. Tam Niemcy współpracując z kolaborującymi z nimi bandami banderowców OUN i UPA, wymordowali ukraińskimi zbrodniczymi rękoma ponad 200 tys. Polaków. Ofiarami okrutnych mordów padały całe rodziny nie wyłączając kobiet, dzieci i starców. Był to bezprzykładny i do dziś nie osądzony oraz nie ukarany akt ludobójstwa.

I znowu po raz trzeci historia powtórzyła się, kiedy po skończonej wojnie sowiecka Rosja stworzyła na tych ziemiach kuriozalną Ukraińską Socjalistyczną Republikę Radziecką, rabując ziemie różnych sąsiednich krajów, zwłaszcza Polski, Węgier, Rumunii.

Jałtańska zdrada dokonana przez Roosvelta, Churchilla i Stalina przekazała pod sowiecką okupację ogromną część Europy, w tym naturalnie całą Polskę. Znowu pozbawieni ojczyzny Kresowiacy, którym udało się przeżyć dwie zbrodnicze okupacje zostali wywiezieni i wykorzystani do kolonizacji odzyskanych ziem na zachodzie zajętych przed wojną przez Niemcy. Ogromną część Polaków bolszewicy przesiedlili na Syberię i do Kazachstanu. Do dziś setki tysięcy naszych rodaków i ich potomków wywiezionych na Syberię i do Kazachstanu żyje na wygnaniu, podczas gdy ich ziemia ojczysta, która była od wieków własnością Polaków, pozostaje w rękach Ukraińców, którzy uzurpują sobie do niej prawo.

Trzeba stale o tym przypominać, bo była to straszna zbrodnia na Narodzie Polskim, a brali w niej udział nie tylko hitlerowcy i bolszewicy, ale również ta wroga część ukraińskiego narodu, która splamiła swoje ręce krwią Polskiego Narodu poprzez dokonanie na nim okrutnego ludobójstwa. Polska ma obowiązek i prawo żądać zwrotu zagrabionych terenów oraz domagać się zadośćuczynienia dla tysięcy ofiar i ich spadkobierców.

Takich przykładów historycznych są setki. Jesteśmy przekonani, że Naród Polski wyswobodzi się spod wewnętrznej okupacji sprawowanej przez wrogów Polski, często potomków zdrajców i oprawców Polskiego Narodu. Wierzymy też, że nadejdzie taki czas, kiedy rząd i parlament w Polsce będą tworzyli prawdziwi Polacy.

Pamiętajmy, że najważniejszym jest, abyśmy wszyscy szli do wyborów i głosowali tylko na kandydatów sprawdzonych, nie dopuszczając do jakiejkolwiek władzy tej postkomunistycznej bandy rodem z Magdalenki, Okrągłego Stołu i żydokomunistycznych organizacji antypolskich, które są dzisiaj w rządzie i „polskim” parlamencie.

Jan Kobylański

Prezes USOPAŁ

4 uwagi do wpisu “USOPAŁ o wydarzeniach na Ukrainie

 1. * CZY JEDNAK JAN KOBYLAŃSKI się NIE MYLI, NAWOŁUJĄC POLAKÓW do udziału w kolejnej FARSIE WYBORCZEJ do PE ?!!!
  .
  PRZYPOMINAMY !!!

  Image and video hosting by TinyPic
  .

  !!! TE WYBORY już są NIEWAŻNE !!!

  Do Komitetów Wyborczych ugrupowań patriotycznych

  i Kandydatów na Posłów i Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej

  Zamieszanie wokół procedury rejestracyjnej Komitetu Wyborczego Wyborców Obywatelskich List Wyborczych Nowego Ekranu odsłoniło niedopuszczalną dowolność Państwowej Komisji Wyborczej w interpretacji ważności podpisów składanych przez Polaków na listach poparcia, co w konsekwencji oznacza faktyczne wyrokowanie przez nią o składzie jakościowym i ilościowym przyszłej Reprezentacji Narodu w Sejmie i Senacie RP, jeszcze przed samym aktem wyborczym. Stało się zatem jasnym, że w obowiązującej Ordynacji Wyborczej, wstępnego i zasadniczego wyłonienia kandydatów mogących ubiegać się o urząd Posła czy Senatora dokonują nie Obywatele, ale pracownicy PKW w swoich swobodnych, uznaniowych decyzjach.

  Zaskarżona przez KWW OLW NE decyzja PKW, na w/w pogwałcenie praw obywatelskich, zdaniem Sądu Najwyższego, który uznał zasadność tej skargi, stoi również w jawnej sprzeczności z Konstytucją RP, a więc narusza zasadnicze prawo ustrojowe państwa. Za taki stan rzeczy odpowiedzialne są wprost partie parlamentarne, które obecną Ordynację Wyborczą uchwaliły, pomimo, iż łamie ona w sposób oczywisty równość obywateli wobec prawa, i służy jawnie interesowi bytów politycznych powstałych w wyniku zabójczego dla Polski, „układu okrągłego stołu”. Jak bardzo jest na rękę owemu mixsowi partyjnemu, który objawił się po rozpadzie komunistycznej struktury „przewodniej siły narodu”, obecny stan prawny w zakresie wyłaniania reprezentantów do Sejmu i Senatu RP niech świadczy chociażby fakt, iż żadna z partii parlamentarnych, mimo wyroku SN, nie zgłosiła dotąd publicznie najmniejszych wątpliwości, co do zasadności dalszego procedowania wyborczego. W tym miejscu należy wyraźnie podkreślić, iż powstałe naruszenia konstytucyjne mogą w najmniej odpowiednim momencie przyszłości skutkować unieważnieniem wyników przeprowadzonych już wyborów i cofnięciem mandatów wyłonionych Posłów i Senatorów. Podobne obciążenia prawne będą posiadać; wybrany w ten sposób rząd i jego decyzje. Obecna sytuacja rodzi zatem potencjalne zarzewie przyszłych niepokojów i konfliktów społecznych, które mogą zostać wykorzystane do dalszego ograniczenia praw Obywateli Rzeczypospolitej.

  Niestety, podobna niefrasobliwość jest udziałem ugrupowań patriotycznych, którym w wyniku tej łamiącej prawo, Ordynacji i działalności PKW, udało się zarejestrować najpierw same komitety, a później chociażby po jednym kandydacie na Senatora. W kontekście przedwyborczych zaniechań wielu z tych podmiotów w angażowaniu się w proces konsolidacji sił patriotycznych, wychodzi na jaw instrumentalne traktowanie tych podmiotów przez ich własnych liderów, którzy czyste, patriotyczne zatroskanie o Polskę wykorzystali jedynie do wypromowania swoich kandydatur i zapewnienia sobie obsady sztabów wyborczych, bez zamiaru realizacji zgłaszanych wcześniej, narodowych haseł i postulatów. Najwyraźniej wielu z nich nie zdaje sobie sprawy z tego, jak bardzo uczestnictwo w tym, łamiącym ład konstytucyjny, procesie wyborczym, legitymizuje „układ okrągłego stołu”, stawiając ich samych co najmniej w rzędzie odwodów zabezpieczających dokonaną wówczas zdradę.

  Z wielkim niepokojem przyjmujemy napływające do nas informacje, że niektórzy liderzy, pragnąc odsunąć od siebie konieczność stanowczej reakcji i niełatwe działania, usiłują znowu przerzucić cały ciężar decyzji na Naród Polski, który najlepiej, aby w publicznych manifestacjach opowiedział się za taką czy inną partią. Nie akceptujmy, ani takiego myślenia, ani takiego szantażu. Czas najwyższy, aby to nie Obywatele, ale osoby zabiegające dzisiaj o prawo reprezentacji interesów i dążeń Narodu zaczęli wreszcie podejmować decyzje trudne i odpowiedzialne. Koniec z tchórzostwem, asekuranctwem i koniunkturalizmem. Tu chodzi o ratowanie Ojczyzny, której wolność okupiono morzem polskiej krwi, i ten ciężar musi z przyrodzenia odczuwać, każdy kto chce w imieniu Narodu Polskiego decydować.

  Dlatego zwracam się do zarejestrowanych już komitetów wyborczych, reprezentujących narodowe środowiska patriotyczne o wycofanie ich z tych łamiących prawo, niesprawiedliwych wyborów. Apeluję również do wszystkich Patriotów Polskich, rozsianych po listach innych partii, aby w imię honoru zrezygnowali z kandydowania. Wraz z waszymi decyzjami ma szansę nadejść inna Polska. Od tej chwili wszystko się liczy i wszystko będą zapamiętane. Postawy, jakie przyjmiecie w obliczu zagrożenia Ojczyzny będą miały wpływ na jej dalsze losy, ale będą skutkowały również konsekwencjami dla waszej przyszłości. Świat politycznego zaprzaństwa i pozorów właśnie kończy się na naszych oczach. Polska została zniszczona rękami i decyzjami ludzi, którzy uwierzyli, że są bezkarni. Uwierzyli, że mają do czynienia z bezwolną masą ludzką, pozbawioną spójnych więzi narodowych; masą niezdolną do właściwej oceny swojego położenia i jakiejkolwiek znaczącej reakcji na zło. I obecnie robią wszystko, aby to swoje przeświadczenie jeszcze raz wmówić Polakom. To wiara pozbawiona podstaw, ale każda kolejna słabość i niekonsekwencja Polskich Patriotów, będzie ich w tym utwierdzać i oddalać ratunek dla Polski.

  Jeżeli zaś nie stać was dzisiaj na potrzebne, odważne decyzje, chroniące prawo Obywateli Rzeczypospolitej do demokratycznych i sprawiedliwych wyborów, to kiedy w ogóle zamierzacie o te prawa zabiegać i dbać? Gdy teraz milczeniem swoim i biernością wygodną, aprobujecie gwałt zadawany Konstytucji i ustrojowi państwa, to jakimi moralnymi zasadami w przyszłości w postępowaniu swoim zamierzacie się kierować? Czy do starych pieczeniarzy nie dołączą aby nowi, pozbawieni honoru z natury?

  Zróbcie co trzeba albo nie absorbujcie dłużej uwagi Polaków, którzy chcą ratować Ojczyznę swoją i nie liczcie na ich głosy. Nie możecie bowiem oczekiwać od Narodu tak udręczonego, że wraz z wami, splendorom waszym jedynie służąc, będzie dłużej akceptował zasady rozbioru państwa i własnego wyniszczenia, uzgodnione przy haniebnym, okrągłym stole, i według reguł wyznaczanych od lat przez magdalenkowe byty, ku zgubie własnej dalej w przepaść postępował. Miast tego, spodziewajcie się, w tym popieranym własną obecnością, cyrku, wielkiej, Narodowej Absencji wyborczej; wielkiego Narodowego niemego Buntu.

  Obywatele Rzeczypospolitej te wybory już są nieważne,

  gdyż Wasze głosy i decyzje zostały zlekceważone i podważone

  jeszcze zanim do nich doszło!!!

  Grupa Inicjatywna

  Wrocławskiego Komitetu Patriotycznego

  http://www.komitetnarodowy.pl/komitet/ogloszenia/item/718-te-wybory-ju%C5%BC-s%C4%85-niewa%C5%BCne

 2. PRZYPOMNIJMY również LISTĘ „NAJLEPSZYCH POLAKÓW – ZBAWCÓW POLSKI” PREZESA JANA KOBYLAŃSKIEGO !!!
  .

  Image and video hosting by TinyPic
  .
  _______________________________________

  * LIST PREZESA JANA KOBYLAŃSKIEGO !!!

  Montevideo, 28.10.2013

  Szanowni Państwo!

  Zwracam się do Was w bardzo ważnej kwestii, która dotyczy Narodu Polskiego. Nie możemy bowiem tracić czasu, musimy się łączyć i działać wspólnie, RAZEM! Wielokrotnie wszyscy byliśmy świadkami tego, że Polacy mieli i mają fałszywe ambicje, każdy myśli, że to on powinien być przywódcą i do niego powinni wszyscy lgnąć – w takiej sytuacji wspólne działanie jest zupełnie niemożliwe!!! Dlatego też to co może nas w tym momencie uratować i dać siłę, to JEDNOŚĆ!.

  Tutaj chodzi o POSPOLITE RUSZENIE CAŁEGO NARODU POLSKIEGO, zarówno tych mniejszych organizacji, jak i tych wielkich. Wszyscy mają tutaj równe prawa. Chodzi przede wszystkim o to, aby w głosowaniu wybrać jednego przywódcę, który poprowadzi Naród, tych wszystkich, którym zależy na pomyślności naszej Ojczyzny. Taki kandydat powinien być osobą o mocnych fundamentach. Zwróćcie uwagę, jak dzieje się w USA, jak dokładnie jest wszystko kalkulowane, prototypem jest kandydat w średnim wieku, który ma rodzinę, wykształcenie, i u nas w Polsce ważne jest, aby nie miał przeszłości związanej z Okrągłym Stołem czy z Magdalenką, ani nie miał rąk umoczonych w mordowaniu Polaków.

  Nie mogą być kandydatami ani reprezentować Polaków osoby, które opowiadają się za mordowaniem dzieci polskich, o czym pisaliśmy w jednym z ostatnich listów otwartych USOPAŁ. Został on opublikowany w „Informacjach USOPAŁ” z numerem 144 pod tytułem „Odezwa USOPAŁ do Polaków w obronie Ojczyzny przed mordowaniem dzieci polskich”. Prosimy o ponowne zapoznanie się z nim, z listą posłów, którzy opowiedzieli się za tym, list ten dostępny jest w biurze USOPAŁ.

  Przypomnijcie sobie, jak wybrano Obamę, nikt w USA przed 200 laty nie wyobrażał sobie, że mulat może być prezydentem. Weźcie to jako bardzo praktyczny przykład! Wybierzcie najlepszego spośród Was, mającego te cechy, o których wspominamy, energicznego, katolika, głębokiego patriotę, który miałby zdolności przemawiania do dużej rzeszy ludzi, przekonywania. Taki jest prototyp szefa czy prezesa jakiejkolwiek organizacji na świecie. To trzeba zacząć NATYCHMIAST! Musi być zorganizowana jedna lista, a nie wiele rozproszonych, bo to nie będzie miało szans powodzenia, a tego chcą antypolacy!

  Zwracam się do Was w imieniu moim, USOPAŁ, jak i Fundacji J. Kobylańskiego, ale przede wszystkim w imieniu Narodu Polskiego. POLSKA WAS POTRZEBUJE! Musicie walczyć z energią i pamiętać, że nic się nie zdobędzie bez walki i bez ataku. Nie myślcie, że Wam manna zleci z nieba! O to trzeba walczyć, stanąć razem murem i nie dać się rozproszyć, podzielić. W tym ważnym momencie dziejowym, kiedy to Polska znajduje się na skraju przepaści, trzeba zapomnieć wszelkie nieporozumienia wewnętrzne. Dlatego też, aby tego uniknąć ważne jest, aby wszystkie organizacje utrzymały się w takiej formie, w jakiej istnieją dotychczas, utrzymując swoje statuty, idee, ale do wyborów należy się zjednoczyć i jeszcze raz powtarzam: IŚĆ RAZEM, na jedną listę.

  Pragnę przytoczyć tutaj alfabetyczną liczbę osób, które ewentualnie mogłyby być kandydatami na przywódcę, to jest tylko projekt i pomysł, który mógłby Wam pomóc i podsunąć pewne idee. Jednak to Wy najlepiej rozumiecie sytuację i będziecie wiedzieli, kogo wybrać:

  NAZWISKA PODANE ALFABETYCZNIE:

  1. Prezes Piotr Bachurski, wydawca i redaktor naczelny „Warszawskiej Gazety”;

  2. Prezes OWP Dawid Berezicki;

  3. Mec. Anna Bogucka-Skowrońska, sędzia Trybunału Stanu;

  4. Prezes Maria Byczyńska;

  5. Prezes Patriae Fidelis Jerzy Byczyński;

  6. Redaktor Marek Chrapan;

  7. Inż. Jan G. Grudniewski, Polskie Drużyny Strzeleckie;

  8. Prezes Józef Guzik,Patriotyczny Klub Dyskusyjny w Nowym Jorku;

  9. Prezes prof. inż. Zygmunt Haduch, wiceprezes USOPAŁ;

  10. Prezes Przemysław Holocher i Anna Holocher;

  11. Ojciec Rektor WSKSiM o. Zdzisław Klafka CSsR;

  12. Redaktor „Warszawskiej Gazety” Mirosław Kokoszkiewicz;

  13. Prezes Krzysztof Koczwara, Liga Polonii i Jedności Narodowej;

  14. Prezes Janusz Korwin-Mikke;

  15. Prezes Bogusław Kowalski;

  16. Prezes Robert Kownacki, LOS;

  17. Senator RP Waldemar Kraska;

  18. Twórca i redaktor Wirtualnej Polonii Włodzimierz Kuliński;

  19. Minister Antoni Macierewicz;

  20. Redaktor Stanisław Michalkiewicz;

  21. Prezes Adam Ocytko, Kurier Chicago;

  22. Mecenas Ryszard Parulski;

  23. Prezes Henryk Pawelec, Patriotyczny Ruch Polski;

  24. Prezes LOS Wojciech Podjacki;

  25. Por. Reżyser Bohdan Poręba;

  26. Prezes Piotr Radowski z Austrii;

  27. o. Dyrektor dr Tadeusz Rydzyk CSsR;

  28. dr Eugeniusz Sendecki;

  29. Ks. infułat Ireneusz Skubiś;

  30. Marszałek woj. mazowieckiego dr Adam Struzik;

  31. Prezes Kazimierz Świtoń, Ruch Obrony Krzyża w Polsce;

  32. Pan Ludwik Wasiak, Polskie Drużyny Strzeleckie;

  33. Sekretarz Generalny OWP Maciej Wydrych;

  34. Prezes Marek Wysocki, Patriotyczny Klub Dyskusyjny w Nowym Jorku;

  35. Prezes Andrzej Zabłocki z Chile, wiceprezes USOPAŁ;

  36. Redaktor „Warszawskiej Gazety” Aldona Zaorska;

  Załączam jak najserdeczniejsze pozdrowienia i wyrazy głębokiego poparcia.

  Z wyrazami szacunku,

  Jan Kobylański

  Prezes USOPAŁ

  https://konwentnarodowypolski.wordpress.com/2013/11/17/list-prezesa-jana-kobylanskiego/

 3. *** A MOŻE obecne STANOWISKO JANA KOBYLAŃSKIEGO zostało wypracowane w ramach OKOP-u ?!!

  .

  Image and video hosting by TinyPic
  .

  * Z inicjatywy JANA KOBYLAŃSKIEGO powstała POTĘŻNA POLSKA STRUKTURA POLITYCZNA o ZASIĘGU GLOBALNYM – OGÓLNOŚWIATOWA KONFEDERACJA ORGANIZACJI POLSKICH *

  „POWODOWANI NAGLĄCĄ POTRZEBĄ ZJEDNOCZENIA WYSIŁKÓW POLSKICH ORGANIZACJI i OSÓB PRYWATNYCH ZARÓWNO z KRAJU JAK i Z POZA GRANIC NASZEJ OJCZYZNY, REZOLUCJĄ ZJAZDU POLSKICH ORGANIZACJI AMERYKI PÓŁNOCNEJ i ŚWIATA NINIEJSZYM POWOŁUJEMY do ŻYCIA OGÓLNOŚWIATOWĄ KONFEDERACJĘ ORGANIZACJI POLSKICH ***O.K.O.P.***” !!!
  _________________________________________________

  Rezolucja Zjazdu Polskich Organizacji Ameryki Północnej i Świata

  W dniu 23 listopada 2013 roku podczas Pierwszego Zjazdu Polskich Organizacji Ameryki Północnej i Świata, który odbył się w sali konferencyjnej Hotelu Marriott w Nowym Jorku, przybyli członkowie Organizacji Polskich, oraz osoby biorące udział w Zjeździe poprzez łącza internetowe w formie video-konferencji ustaliły, co następuje:

  – Zjazd dzisiejszy zostaje nazwany Zjazdem Założycielskim

  – Powodowani naglącą potrzebą zjednoczenia wysiłków polskich organizacji i osób prywatnych zarówno z Kraju jak i z poza granic Naszej Ojczyzny, rezolucją Zjazdu Polskich Organizacji Ameryki Północnej i Świata niniejszym powołujemy do życia Ogólnoświatową Konfederację Organizacji Polskich (O.K.O.P.)

  – Zjazd uchwalił formę działalności powstałego zrzeszenia, jako „Konfederacja”, gdyż taka forma stowarzyszenia zakłada zachowanie pełnej równości jej członków

  – Powołany przez Zjazd Zarząd O.K.O.P rozpocznie natychmiastowe działanie w celu prawnej rejestracji i wypełnienia formalnych wymagań powstania organizacji

  – W skład Pierwszego Zarządu O.K.O.P. wejdą następujące osoby:

  Zarząd Główny O.K.O.P:

  Prezes- Pan Marek Wysocki,

  Vice Prezes – Pan Henryk Pawelec,

  Sekretarz- Pani Elżbieta Kulec,

  Skarbnik- Pan Krzysztof Nowak,

  Dyrektorzy/Członkowie Zarządu:

  Pani Mariola Lenkiewicz,

  Pani Elżbieta Żerańska,

  Pan Włodzimierz Wielocha,

  Pan Józef Guzik,

  Pan Henryk Rusinek.

  Prezes Honorowy Zarządu Głównego O.K.O.P – Pan Jan Kobylański

  Vice Prezesi Zarządu Głównego / Prezesi Zarządów Krajowych O.K.O.P. :

  Vice Prezes ZG i Prezes ZK O.K.O.P. na USA- Pan Zdzisław Piątek,

  Vice Prezes ZG i Prezes ZK O.K.O.P. na Polskę- Pan Przemysław Holocher,

  Vice Prezes ZG i Prezes ZK O.K.O.P. na Meksyk- Pan Zygmunt Haduch,

  Vice Prezes ZG i Prezes ZK O.K.O.P. na Niemcy- Pan Janusz Kołodziej,

  Vice Prezes ZG i Prezes ZK O.K.O.P. na Austrię- Pan Piotr Radowski,

  Vice Prezes ZG i Prezes ZK O.K.O.P. na kraje Ameryki Półdniowej- Leonor Adami

  – Postanowieniem uchwały dzisiejszego Zjazdu Pierwsze Walne Zebranie O.K.O.P odbędzie się w okresie wiosennym w 2014 roku.

  – Forma komunikacji poprzez cotygodniowe, internetowe video konferencje oraz pocztę elektroniczną i witrynę internetową będzie podstawową formą porozumiewania się członków O.K.O.P. oprócz Zjazdów i zebrań organizowanych periodycznie.

  https://konwentnarodowypolski.wordpress.com/2013/12/30/z-inicjatywy-jana-kobylanskiego-powstala-potezna-polska-struktura-o-zasiegu-swiatowym-ogolnoswiatowa-konfederacja-organizacji-polskich/

 4. *** Krzysztof Szczurko: „W POLSCE ,,SYJON” już BUDUJĄ” !!!
  .

  Image and video hosting by TinyPic
  .
  .
  „Wnet NAS tutaj MNIEJSZOŚĆ BĘDZIE – gdzie NIE spojrzysz ŻYDZI WSZĘDZIE” !!!
  __________________________________________________________

  Za komuny pracowali,
  – w Polskich Bankach kredyt brali.
  Za nie domy budowali,
  – i kredyty też spłacali.
  Nawet im część umarzali.

  Dzisiaj w domach tych mieszkają,
  – na opłaty też nie mają.
  Woda , śmieci , gaz i prąd,
  – a pieniądze na to skąd?

  Dzisiaj starsi i kaleki,
  – uciekają od apteki.
  Ludzie już się załamują,
  – tempa dziś nie wytrzymują.

  Lecz rządzący mają rację,
  – bo dziś mamy demokrację.
  O WYBORACH znów się GADA,
  – a LUD GINIE KRAJ UPADA.

  Młodych szukać wnet ze świecą,
  – Młodzi do Londynu lecą.
  I pod obcym są tam niebem,
  – bo za godnym jadą chlebem.

  Rząd udaje ,że nie widzi,
  – mówić się o biedzie wstydzi.
  Nie ma u nich o tym gadki,
  – nie są u nich Polskie Matki.

  Jest WE WŁADZY takich ,,WIELA”,
  – ICH KORZENIE z IZRAELA.
  Choć tu setki lat mieszkają,
  – o swych przodkach pamiętają.

  I z TRADYCJĄ swą się CZUJĄ,
  – w POLSCE ,,SYJON” już BUDUJĄ.
  Kto by od nas to nie widział,
  – po rozumu ma iść przydział.

  KTO się z WŁADZĄ DZIŚ UKŁADA,
  – TO jest NARODOWA ZDRADA.
  SYJONIŚCI WSZĘDZIE SIEDZĄ,
  – lecz NIE WSZYSCY o tym WIEDZĄ.

  MAJĄ POLSKIE też NAZWISKA,
  – DOBRZE im się PATRZY z ,,PYSKA”.
  Wizerunek ładny mają,
  – i Polaków omamiają.

  Wnet NAS tutaj MNIEJSZOŚĆ BĘDZIE,
  – gdzie nie SPOJRZYSZ ŻYDZI WSZĘDZIE.
  Kiedyż my się przebudzimy,
  – obcych z władzy wyprosimy?
  Kto odpowiedź na to ma?
  – to posłucham jak się da.

  Krzysztof Szczurko

  https://konwentnarodowypolski.wordpress.com/2014/04/09/krzysztof-szczurkow-polsce-syjon-juz-buduja/

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s