Akt wypowiedzenia posłuszeństwa totalitarnej lewacko-libertyńskiej władzy III Rzeczypospolitej Polskiej

Komodudy 2014

„ŻĄDAMY ZMIANY ORDYNACJI WYBORCZEJ na WIĘKSZOŚCIOWĄ – BEZ PROGÓW PARTYJNYCH, z MOŻLIWOŚCIĄ ODWOŁANIA POSŁA, SENATORA, RADNEGO – POPRZEZ WYDANIE DEKRETU w tej SPRAWIE przez PREZYDENTA RP” !!!

*****

 

 

Ruch „17sierpnia’80” im. Katarzyny Gardyjas                                                                                Gdańsk, 31 sierpnia 2014 r.

83-110 Tczew, ul. Jagiełły 1/50

 

 

 

Pan

Bronisław Komorowski

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej

Pałac Prezydencki

Krakowskie Przedmieście 48 / 50

00 – 071Warszawa

 

Żądamy zmiany Ordynacji Wyborczej na większościową – bez progów partyjnych, z możliwością odwołania posła, senatora, radnego – poprzez wydanie Dekretu w tej sprawie przez Prezydenta RP.

 

Dla Cywilizacji Życia, Miłości, Sprawiedliwości społecznej, Jedności i Pokoju.

Dla Wolnej i Niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej.

Dla wypełnienia Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego.

 

„Państwo polskie istnieje tylko teoretycznie” – tak stwierdził urzędujący Minister Spraw Wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz, potwierdzając jedynie to, co od dawna wie cały Naród Polski. W związku z tym, My niżej podpisani katolicy – suwerenni obywatele Rzeczpospolitej Polskiej, składamy wotum nieufności lewacko-libertyńskiej Radzie Ministrów kierowanej przez Prezesa Rady Ministrów Pana Premiera Donalda Tuska. Jednocześnie, na mocy art. 2242 Katechizmu Kościoła Katolickiego, Panu jako osobie piastującej urząd prezydenta III Rzeczypospolitej Polskiej wypowiadamy posłuszeństwo.

Uzasadnienie:

Walka o przemiany ustrojowe w Polsce, rozpoczęte 17 sierpnia 1980 r., Mszą św. i wystawieniem krzyża przed komunistycznym zakładem, Stocznią Gdańską im. Lenina, zakończyła się 31 sierpnia 1980 r. na tej Stoczni wielką zdradą Narodu Polskiego, kiedy to w Porozumieniach Gdańskich, PZPR uzyskała status kierowniczej roli w Państwie Polskim
(o taki wpis do Konstytucji bez powodzenia zabiegała od 1976 r.), a jej dominacja nad Narodem Polskim została dodatkowo wsparta potwierdzeniem i zgodą na sojusze międzynarodowe PRL, wyrażoną przez MKS Stoczni Gdańskiej w porozumieniach sierpniowych 1980 roku.

Tymczasem zdradzone społeczeństwo polskie nie poddało się i podjęło po sierpniu 1980 r., w całym kraju, walkę o wolność i suwerenność Polski, w oparciu o siłę polityczną pierwszej „Solidarności”. Władza zaczęła wymykać się z rąk PZPR. Polskie społeczeństwo było w stanie samo zorganizować się do niepodległego bytu narodowego i to był ten największy fenomen, budzący podziw w całym świecie. Niestety, zdrajcy Narodu Polskiego, postanowili siłą stłamsić te aspiracje. Przyszedł czas stanu wojennego, zakończonego powstaniem drugiej „Solidarności”, którą starannie wyselekcjonował gen. Czesław Kiszczak, tworząc „nową targowicę”.

Prominentnymi postaciami współczesnej „targowicy”, powołanymi do zdrady, byli: Bronisław Geremek, Tadeusz Mazowiecki, Adam Michnik, Lech Wałęsa i ks. bp Alojzy Orszulik, którzy 8 czerwca 1989 r., pod dyktando Czesława Kiszczaka, wymyślił sposób na nieuznanie wyników wyborów z 4 czerwca 1989 r. dokonanych przez Naród Polski, i ogłosili wybory uzupełniające na posłów do Sejmu z „listy krajowej”, zmieniając ordynację wyborczą Dekretem z dnia 12 czerwca 1989 r., ogłoszonym przez Przewodniczącego Rady Państwa Kazimierza Barcikowskiego, aby „tylnymi drzwiami” wprowadzić 33 posłów odrzuconych przez Naród w głosowaniu 4 czerwca 1989 r. Okazało się, że ustalenia „okrągłego stołu” oraz Komisji Porozumiewawczej z 8 czerwca, są ważniejsze niż wybory, których dokonali Polacy 4 czerwca 1989 r.

Dla ilustracji tej zdrady i jej mechanizmu, odwołujemy się do w/w Dekretu:

„Mając na względzie art. 21 ust.1 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz niezbędność utrzymania układu sił politycznych w Sejmie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przyjętego w porozumieniach „okrągłego stołu”, a także stanowisko wyrażone na posiedzeniu Komisji Porozumiewawczej w dniu 8 czerwca 1989 r. stanowi się co następuje: (…) Rada Państwa wyznacza okręgi wyborcze, w których przeprowadza się ponowne głosowanie do mandatów nie obsadzonych z krajowej listy wyborczej oraz ustala numery tych mandatów i ich przeznaczenie dla kandydatów członków Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej,[…]”.

W konsekwencji następujących błyskawicznie po sobie i dynamiki tych niebywałych wydarzeń: 4 czerwca, 8 czerwca, 12 czerwca, 18 czerwca 1989 – oszuści, złodzieje i przestępcy przeprowadzili „transformację ustrojową”, czyli szokową terapię Leszka Balcerowicza, realizowaną od rządu Tadeusza Mazowieckiego i kontynuowaną przez Radę Ministrów Premiera Donalda Tuska, a inspirowaną przez światowe centra decyzyjne, które do dnia dzisiejszego nie spełniają warunków suwerennego rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej. Zarówno My, jak i nasi rodacy nie doczekali się ani naprawy, ani poprawy sytuacji ekonomicznej i społecznej. Gigantyczna operacja polityczno-gospodarcza, polegająca na przekształceniu „majątek za dług”, przyniosła Polsce ogromne straty. Zniszczona została Polska Gospodarka Narodowa. Naród Polski został okaleczony cywilizacyjnie i gospodarczo.

Michał Falzmann Inspektor NIK-u już w 1991 r., zapytał, w trakcie czynności śledczych, Leszka Balcerowicza, wówczas Ministra Finansów: „Czy przestał już Pan kraść?”

Polski Majątek Narodowy wypracowany w trudnych czasach PRL, który został przejęty przez inwestorów zagranicznych, stanowił i stanowi nadal, wspólne dobro i wspólną własność Narodu Polskiego. Naród ma niezbywalne prawo, by się o niego upomnieć, a nawet żądać zadośćuczynienia.

Od 25 lat trwa w Polsce największa afera – demontaż Państwa Polskiego i grożąca poważnymi skutkami utrata suwerenności. 25 lat trwa najwyższego stopnia zdrada Rzeczypospolitej Polskiej.

Od 1989 roku Polska stała się poligonem doświadczalnym i łupem gospodarczym. 25 lat jest poniżana i traktowana z cynizmem, a Pan, Panie Prezydencie, wmawia Polakom „25 lat polskiej wolności” jako sukces. Jaka to wolność i dla kogo??? Co zostało zrealizowane z umów Sierpnia 1980 roku ??? Czy chociażby jeden pierwszy postulat, czy może postulat 22
o wolnych wyborach? Czy chociażby ustalenia Komisji Weneckiej z 2002 r., odnośnie do sposobu przeprowadzania wyborów do parlamentów narodowych w Europie, których Polska nie ratyfikowała?

Jak Pan, Panie Prezydencie Komorowski może mówić o 25 latach wolności w sytuacji, kiedy Rada Państwa wydała Dekret 1 lipca 1989, w którym przyjęła następującą rotę ślubowania posłów na Sejm, w oparciu o wniosek Andrzeja Gduli i Jacka Kuronia, cytujemy: „Ślubuję uroczyście jako poseł na Sejm rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać porządku prawnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”?

W oparciu o powyższe, przytoczone cytaty, nasuwa się jednoznaczna odpowiedź, że mamy 25 lat wolności kierowniczej roli Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, co do zasady, gdyż jej następczyni, partia PO dzisiaj pełni tę samą funkcję, wsparta nadal sojuszami międzynarodowymi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

W związku z tym oświadczamy co następuje:

My, niżej podpisani Polacy – katolicy, suwerenni i pełnoprawni obywatele Rzeczpospolitej Polskiej, świadomi potrzeby opowiedzenia się za życiem społecznym i państwowym, zgodnym z Prawem Naturalnym i wiernym nauczaniem społecznym największych autorytetów Kościoła katolickiego, uznajemy Państwo nasze – Rzeczpospolitą Polską za najwyższy podmiot prawa wspólnotowego.

Państwo Polskie, które ukształtowane jest historycznie przez przeszło tysiącletnią tradycję i cywilizację łacińską, nie może nadal trwać w bezbożnych strukturach libertyńskiej cywilizacji śmierci i kłamstwa. Historia dowiodła, że w trosce o Państwo i Naród Polski, w III Rzeczypospolitej Polskiej zostały złamane etyczne standardy konstytucyjnego państwa. Brak rzetelności zobowiązań, nieposzanowanie mienia publicznego i trwa okradanie narodu. Brak etycznych zasad dotyczących kwestii wyborów, ekonomii jak i stanowionego prawa, co poważnie zagraża niepodległości Ojczyzny, oznacza nie tylko straty materialne ale głęboką deformację narodu.

Za wolność i niepodległość, za godne życie, nasi rodacy przelewali krew. Tę ofiarę krwi postkomunistyczna władza cywilna III Rzeczypospolitej Polskiej z Panem włącznie, niestety zlekceważyła, czyniąc z Narodu Polskiego tanią siłę roboczą dla zagranicznego kapitału. Obce koncerny traktują Polskę jak swoją kolonię. Unia Europejska zabrała Polakom i Polsce już prawie wszystko, chce jeszcze pozbawiać Naród Polski ziemi. Polacy uciskani są wysokimi podatkami i okradani lichwiarskimi odsetkami. Państwo Polskie jest poważnie zadłużone.

Zbrodnią jest wydziedziczenie, kłamstwo i okradanie Narodu z jego kapitału i własności !!!

Naród, jako pełnoprawny suweren, jest oszukiwany, został zlekceważony we własnej Ojczyźnie.

Dlaczego ???

Zarówno Pan, jak i poprzednicy, wraz z postkomunistycznymi rządami III Rzeczypospolitej Polskiej, zlekceważyliście podstawową zasadę moralną: nikt nie ma prawa zniewalać Narodu w jego własnym kraju i czynić wyrobnikami dla obcych podmiotów gospodarczych, bez zabezpieczenia ekonomicznego i suwerennego bytu.

Św. Jan Paweł II w Kielcach 1991 roku słusznie powiedział: „Nie można tutaj mówić o wolności człowieka, bo jest to wolność, która zniewala. Trzeba wychowania do wolności, trzeba dojrzałej wolności. Tylko na takiej może opierać się społeczeństwo, naród, wszystkie jego dziedziny życia, ale nie można stwarzać fikcji wolności, która rzekomo człowieka wyzwala, a właściwie go zniewala i znieprawia”.

Nadto, zwracamy Panu uwagę, że obecnie obowiązująca Konstytucja RP, nie gwarantuje w sposób jednoznaczny, nadrzędnego zabezpieczenia interesu Państwa Polskiego i obywateli Rzeczpospolitej Polskiej. To w niej kryje się podstęp i zdrada.

Tadeusz Szczudłowski 22 maja 1997, w Gdańsku, przed referendum w sprawie projektu Konstytucji RP, uznał, że ten projekt nadaje się jedynie do spalenia. Powiedział wtedy: „Projekt konstytucji, przygotowany przez SLD, PSL, UW i UP, utrwala wszystko, co mieści się w pojęciu „grubej kreski”. Na nic więcej on nie zasługuje, jeno na unicestwienie, co tu teraz symbolicznie czynię, przez spalenie.”

Efekt zmowy okrągłego stołu skutkuje poważnym zaprzeczeniem treści obowiązującej Konstytucji z 1997 r., a także artykułu 5 tejże Konstytucji, stwierdzającego, że:

„ Rzeczypospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolność i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże jego dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kieruje się zasadą zrównoważonego rozwoju ”.

Jakże Rzeczypospolita może strzec niepodległości, skoro sama naczelna postkomunistyczna władza cywilna III RP, właśnie fizycznie i konstytucyjnie pozbawiła i pozbawia Rzeczpospolitą Polską niepodległości.

O tym świadczy, dokonujący się rozbiór Państwa Polskiego, z mocy art.90 ust.1 Konstytucji III RP, który stanowi: „Rzeczypospolita Polska może na postawie umowy międzynarodowej przekazać organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach”.

Wprawdzie Warszawa jest stolicą Polski, jednakże ważne decyzje dotyczące Polski zapadają w Brukseli. Więc suwerenności Polski pozbawiają różnej maści „lobbyści” opłacani „srebrnikami ” !!!

Oznacza to, że nawet przysięga, składana na wierność postkomunistycznej Konstytucji, też jest farsą, jest pospolitym kłamstwem, a cała postkomunistyczna Konstytucja III RP z 1997 r. jest po prostu bublem prawnym, gdyż nie spełnia podstawowych i ważnych warunków konstytucyjnego państwa.

Co za tym idzie, kłamstwo i niedopełnienie obowiązków wobec Ojczyzny i Narodu obwarowane jest odpowiedzialnością przed Trybunałem Stanu.

Polska naprawdę istnieje teoretycznie, co do faktu nie mamy złudzeń !

W zaistniałej sytuacji nie będziemy wspierać likwidacji Państwa Polskiego i cywilizacji śmierci, utrwalanej przez Pana i lewacko-libertyńskie ugrupowania polityczne III RP.

Gospodarcza i cywilizacyjna klęska Rzeczpospolitej Polskiej, szczególnie widoczna na przykładzie zniszczonej polskiej gospodarki narodowej i wynikające z tego konsekwencje polityczne, nie mogą stanowić nadal temat „tabu”, nie mogą być traktowane jako jedynie „nieszczęśliwy wypadek przy pracy”.

W sytuacji, gdy do wszystkich Polaków dotarła wiadomość, że struktury Państwa Polskiego istnieją tylko teoretycznie, jako suwerenni Polacy i katolicy, mamy prawo i obowiązek bronić tego co jest Polskie i co się nam, naszym rodakom – Polakom i naszym dzieciom należy.

By ratować pozostałe resztki polskiej suwerenności, w oparciu o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego, i wdrożenie w czyn nowego programu społeczno-gospodarczego, chcemy Odrodzenia Polski zgodnie z duchem 17 sierpnia 1980 r. Chcemy z ludźmi sumienia budować od podstaw prawdziwą IV Rzeczpospolitą Polską. Chcemy współpracy z ludźmi dla których Bóg, Honor i Ojczyzna jest najwyższym nakazem, dlatego żądamy:

  1. Ustanowienia Dekretu o Ordynacji Wyborczej, która zagwarantuje Polakom wolne wybory, zgodnie z 22 postulatem, umieszczonym w żądaniach strajkujących w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 r., i symbolicznie przywróconego przez Ruch „17sierpnia’80”, 18 maja 2014 r.
  2. Realizacji postulatów od 1-21, zgodnie z żądaniami strajkujących.
  3. Unieważnienia antypolskiej i anty chrześcijańskiej Konstytucji III RP.
  4. Wyzwolenia Polski od skutków podbicia Rzeczypospolitej po 1944 roku przez sowietów – po uprzednim wymordowaniu elit i przywódców społeczeństwa polskiego.
  5. Zmiany, zgodnie z Polską Racją Stanu, systemu politycznego i gospodarczego w Polsce:

           –   najpierw wprowadzonego gwałtem przez komunistów sowieckich i polskich zdrajców, z nimi współpracujących,

           – następnie wprowadzonego oszukańczo i zdradziecko po 31 sierpnia 1980 roku,  

           przez nowych i starych zdrajców Polski, o proweniencji sowieckich rewolucjonistów.

  1. Przywrócenia siły gospodarki polskiej, niszczonej systemowo, począwszy od rozkradzenia PGR-ów, po Stocznię Gdańską oraz wszystkie inne wielkie i małe zakłady produkcji i cały majątek narodowy i dorobek pokoleń Polaków w miastach i na wsiach.
  2. Zaprzestania mordowania ludzi, którzy sprzeciwiali się takiemu stanowi rzeczy, do zamachu stanu nad Smoleńskiem włącznie.
  3. Usunięcia flagi Unii Europejskiej z przestrzeni publicznej.
  4. Natychmiastowego ustąpienia wszystkich osób ze stanowisk państwowych – bez odprawy!!!

 

Zarówno Pan, jak i lewacko-libertyńska „elita” III RP, nie jesteście reprezentacją katolickiego Narodu Polskiego. Będąc w posiadaniu dokumentów, odnośnie do wyborów 4 i 18 czerwca 1989, okłamuje Pan Naród i przez to pozwala Pan złodziejom i mordercom działać bezkarnie.

Zarówno Pan, jak i ostatni, „pookrągłostołowy”, postkomunistyczny rząd premiera Donalda Tuska nie macie prawa nadal decydować o losie Polski i katolickiego Narodu Polskiego !!!

Polska jest Domem Ojczystym wszystkich Polaków. Mają Oni prawo w nim żyć w prawdzie i godnie, jak na Naród Polski przystało. Przecież Polacy to naród o przeszło tysiącletniej tradycji i kulturze łacińskiej, który ma swoją historię, własny model kulturowy, obyczajowy i intelektualny.

Zarówno my, jak nasze dzieci i naród, z którego się wywodzimy, mamy pełne naturalne prawo do bezpiecznej, suwerennej egzystencji, do samodzielnego decydowania o swoim losie, o swojej przyszłości. Mamy też prawo do czynnej obrony Ojczyzny, swojej tożsamości i prawa do godnego życia we własnej Ojczyźnie, której na imię POLSKA.

Polska, która jest krajem bogatym i przyjaznym, jest jednak bezczelnie traktowana, jest okradana i poniżana, jak i cały Naród Polski.

Wierzymy, że Polskę można wyprowadzić na drogę prawdziwego rozwoju, gdzie żaden obywatel nie będzie żył w strachu, że utraci pracę, że wyrzucą go z mieszkania z braku środków do życia, że zabraknie pieniędzy na świadczenia emerytalne, czy rentowe itp.

Dlatego – dość prywaty i walki ugrupowań politycznych. Dość nacisku światowych oligarchów finansowych, którzy niszczą polską tożsamość, polską gospodarkę, polską żywność, zagrażają pokojowej egzystencji !!!

Ponieważ lewacko-libertyńska polityka gospodarcza, została totalnie skompromitowana, nie tylko w efekcie ujawnionych rozmów pomiędzy Prezesem Narodowego Banku Polskiego a Ministrem Spraw Wewnętrznych, ale w ogólnym złym sposobie prowadzenia polityki wobec Państwa i Narodu Polskiego, nie pozostaje nam nic innego, jak Radzie Ministrów, kierowanej przez Prezesa Rady Ministrów Pana Premiera Donalda Tuska, złożyć oficjalne wotum nieufności, a Panu, Panie Prezydencie, wypowiedzieć posłuszeństwo.

Dla dobra wszystkich, oczekujemy natychmiastowego samorozwiązania okupacyjnych, postkomunistycznych struktur władzy III Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Panie Prezydencie RP Bronisławie Komorowski!

WOLNOŚĆ nie istnieje bez prawdy, a Polska nie może istnieć bez odwołania do Stwórcy i Dekalogu! Potrzebą chwili jest dokonanie nie tylko zmiany rządu, ale też ustroju, który okazał się etycznie szkodliwy, a ekonomicznie niewydolny, jak wskazywał św. Jan Paweł II.

Dość dyktatury przeciw Bogu, Rodzinie, Kościołowi katolickiemu i Ojczyźnie. Miłujemy pokój i kulturę. Nie chcemy rozlewu krwi. Nie chcemy również kontynuacji zdradzieckiej polityki 31 sierpnia 1980 r., umów „pookrągłostołowych” i z 8 czerwca 1989 r. Naród ma prawo żyć i pracować w wolnej i dla niepodległej Ojczyzny – Polski.

                                                                                       Bojaźń Boża jest początkiem mądrości.

 

Wierni Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i Ojczyźnie

                       Wincenty Koman

                    Lucyna Pogodzińska                                       

 

 

Do wiadomości:

Media, Episkopat, NSZZ „ Solidarność ” i inni.

Jedna uwaga do wpisu “Akt wypowiedzenia posłuszeństwa totalitarnej lewacko-libertyńskiej władzy III Rzeczypospolitej Polskiej

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s